Cinque Terre

Cinque Terre

โครงการประชุมสัมมนาสุขภาพดีและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาสุขภาพดีและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่