Cinque Terre

Cinque Terre

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พื้นที่ไสใหญ่

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พื้นที่ไสใหญ่ วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่