Get Adobe Flash player

 

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2

หลักฐานสมัคร

1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน   1    รูป 

2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมต้น     จำนวน   1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: