Get Adobe Flash player

 

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคนดีราชมงคลศรีวิชัย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีการเรียนดี อันดับ 1 ของแต่ละสาขา ของแต่ละชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560