Cinque Terre

Cinque Terre

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 

อ่านรายละเอียดหรือรายชื่อได้ที่ประกาศแนบ (ไฟล์แนบ)

หลักฐานที่ต้องส่งในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย

1. สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน(Pay-in-Slip) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 2 #ต้องมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่และประทับตราธนาคาร

2. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด ที่ พิมพ์จาก http://adms.rmutsv.ac.th (รูปถ่ายที่ใช้สำหรับรายงานตัวต้องเป็นรูปถ่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

      3.1 ระดับ ม.6/ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด   สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี หรือ

      3.2 ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือ

      3.3 กรณีสำเร็จการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ

                   กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558   ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถมารายงานตัวด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ อ.ทุ่งสง (ไสใหญ่)ณ อาคารหอประชุม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon pass.pdf1.26 MB