Cinque Terre

Cinque Terre

 

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา) ติดต่อรับได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 (อาคารหน้าเสาธง) ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป