พิธีเปิด   :   พิธีปิด
   :   การแข่งขันวูซู    :  การแข่งขันมวยลากลสมัครเล่น    :   การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น

กำหนดการพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ภาค 4 "นครศรีธรรมราชเกมส์"
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 17.00 น.
แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณรับรอง
เวลา 17.30 น.
ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณรับรอง
เวลา 17.40 น.
การแสดง 1 ชุด
เวลา 18.00 น.
ขบวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าสู่สนาม
  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ พร้อมด้วยการเชิญธงประจำการแข่งขันเข้าสู่สนาม
พิธีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
ประธานคณะกรราการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี มอบของที่ระลึกให้ผู้สนับสนุนการแข่งขันฯ ผู้แทนจังหวัด และกล่าวเปิดการแข่งขันฯ
พิธีการเชิญธงการแข่งขันฯ ธงจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นสู่ยอดเสา
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน
พิธีการจุดไปในกระถางคบเพลิง
การแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม
ประธานในพิธีเดินทางกลับ
เสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างสมบูรณ์

....TOP....

กำหนดการพิธีปิด
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ภาค 4 "นครศรีธรรมราชเกมส์"
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2553
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00 น.
ูการแขงขันฟุตบอล คู่ชิงชนะเลิศ
เวลา 16.00 น.
ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณรับรอง
  การแสดงของจังหวัดเจ้าภาพ (ถ้ามี)
นักกีฬา เจ้าหน้าที่ กรรมการ เดินเข้าสนาม

ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน
พิธีเชิญธงชาติ ธงจังหวัด ธงกีฬาแห่งชาติ ลงจากยอดเสา

พิธีมภาอบธงกีฬาแห่งชาติ ให้เจ้าครั้งต่อไป
การแสดงของเจ้าภาพคร้งต่อไป (จังหวัดชุมพร)
พิธีการดับไฟ ในกระถางคบเพลิง
ประธานเดินทางกลับ

....TOP....

การดำเนินการจัดการแข่งขันวูซู
……………………………………….

        1. ระยะเวลาการแข่งขัน        วันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2553
        2.  สถานที่แข่งขัน                 ณ อาคารอเนกประสงค์  ไสใหญ่ 70 ปี
                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
        3.  ประธานจัดการแข่งขัน                                                รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  โทร. 081-9684824
        4.  เลขานุการจัดการแข่งขันแลผู้ประสานงาน                  ผศ.อุทิพย์   หยงสดาร์         โทร.084-895051

กำหนดการแข่งขัน

16 ต.ค.  53
นักกีฬาทุกจักหวัดเข้าสู่ที่พัก ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

อาคารสีนวล / อาคารประมง

(นักกีฬาจะต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง เช่น ผ้าห่มและมุ้ง)

 
17 ต.ค.  53
ประชุมผู้จัดการทีม / ตัวแทนทีม ณ สนามแข่งขัน (เวลา 10.00 น.)
ประชมและอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคสนาม (เวลา 13.00 น.)
นักกีฬาให้แพทย์ตรวจร่างกาย / ชั่งน้ำหนักเข้ารุ่น

(เวลา 14.00 – 16.00 น.)

ตัวแทนทีมจับสลากประกบคู่แข่งขัน

(เวลา 16.30 น.)

18. ต.ค.  53
ทำการแข่งขัน ประเภทประลองยุทธ

(เวลา 09.00 – 12.00 น.)

ทำการแข่งขัน ประเภทยุทธลีลา      (เวลา 14.00 – 17.00 น.)
19 ต.ค.  53
ทำการแข่งขัน ประเภทประลองยุทธ

(เวลา 09.00 – 12.00 น.)

ทำการแข่งขัน ประภทยุทธลีลา

(เวลา 14.00 – 17.00 น.)

20 ต.ค.  53
ทำการแข่งขัน ประเภทประลองยุทธ

(เวลา 09.00 – 12.00 น.)

ทำการแข่งขัน ประเภทยุทธลีลา (เวลา 14.00 – 17.00 น.)
21 ต.ค.  53
ทำการแข่งขัน ประเภทประลองยุทธ รอบชิงชนะเลิศ

(เวลา 09.00 – 12.00 น.)

ทำการแข่งขัน ประเภทยุทธลีลา  รอบชชิงชนะเลิศ

(เวลา 14.00 – 17.00 น.)

หมายเหตุ ::  เวลาทำการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


....TOP....

การดำเนินการจัดการแข่งขันมวยลากลสมัครเล่น
……………………………………….

        1. ระยะเวลาการแข่งขัน       วันที่ 16 – 24   ตุลาคม 2553
        2.  สถานที่แข่งขัน                ณ อาคารหอประชุมใหญ่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
        3.  ประธานจัดการแข่งขัน                                                รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  โทร. 081-9684824
        4.  เลขานุการจัดการแข่งขันแลผู้ประสานงาน                  ผศ.อุทิพย์   หยงสดาร์         โทร.084-8950511

กำหนดการแข่งขัน

16 ต.ค. 53 
นักกีฬาทุกจักหวัดเข้าสู่ที่พัก ณ มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่ อาคารสีนวล /  อาคารประมง
(นักกีฬาจะต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง เช่น ผ้าห่มและมุ้ง)  
17 ต.ค. 53
ประชุมผู้จักการทีม / ตัวแทนทีม  ณ สนามแข่งขัน (เวลา 10.00 น.)
ประชุมและอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคสนาม

(เวลา 13.00 น.)

อบรมผู้ตัดสินในส่วนจังหวัด

(เวลา 16.00 น.)

18 ต.ค. 53
นักมวยให้แพทย์ตรวจร่างกาย / ชั่วนำหนักเข้ารุ่น (เวลา 07.30 – 10.00 น.)
ตัวแทนทีมจับสลากประกบคู่แข่งขัน

(เวลา 10.30 น.)

19 ต.ค. 53 
นักมวยตรวจร่างกาย / ชั่วน้ำหนัก

(เวลา 08.00 – 09.00 น.)

ทำการแข่งขัน  วันแรก

(เวลา 13.00 น.)

20.ต.ค. 53
นักมวยตรวจร่างกาย / ชั่วน้ำหนัก (เวลา 08.00 – 09.00 น.)
ทำการแข่งขัน   วันที่สอง

(เวลา 13.00 น.)

21. ต.ค. 53 
นักมวยตรวจร่างกาย / ชั่วน้ำหนัก

(เวลา 08.00 – 09.00 น.)

ทำการแข่งขัน    วันที่สาม

(เวลา 13.00 น.)

22 ต.ค.  53
นักมวยตรวจร่างกาย / ชั่วน้ำหนัก  

(เวลา 08.00 – 09.00 น.)

ทำการแข่งขัน     วันที่สี่   

(เวลา 13.00 น.)

23  ต.ค. 53

(พักการแข่งขัน 1 วัน )

 
24 .ต.ค. 53
นักมวยตรวจร่างกาย /  ชั่งน้ำหนัก

(เวลา 08.00 – 09.00 น.)

  ทำการแข่งขัน วันที่ห้า (รอบชิงชนะเลิศ)     (เวลา 12.00 น.)

หมายเหตุ ::  เวลาทำการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


....TOP....

การดำเนินการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น
……………………………………….

        1. ระยะเวลาการแข่งขัน       วันที่ 16 – 24   ตุลาคม 2553
        2.  สถานที่แข่งขัน                ณ อาคารหอประชุมใหญ่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
        3.  ประธานจัดการแข่งขัน                                                รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  โทร. 081-9684824
        4.  เลขานุการจัดการแข่งขันแลผู้ประสานงาน                  ผศ.อุทิพย์   หยงสดาร์         โทร. 084-8950511

กำหนดการแข่งขัน

16 ต.ค. 53 
นักกีฬาทุกจักหวัดเข้าสู่ที่พัก ณ มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่ อาคารสีนวล /  อาคารประมง
(นักกีฬาจะต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง เช่น ผ้าห่มและมุ้ง)  
17 ต.ค. 53
ประชุมผู้จักการทีม / ตัวแทนทีม  ณ สนามแข่งขัน (เวลา 10.00 น.)
ประชุมและอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคสนาม

(เวลา 13.00 น.)

อบรมผู้ตัดสินในส่วนจังหวัด

(เวลา 16.00 น.)

18 ต.ค. 53
นักมวยให้แพทย์ตรวจร่างกาย / ชั่วนำหนักเข้ารุ่น (เวลา 07.30 – 10.00 น.)
ตัวแทนทีมจับสลากประกบคู่แข่งขัน

(เวลา 10.30 น.)

19 ต.ค. 53 
นักมวยตรวจร่างกาย / ชั่วน้ำหนัก

(เวลา 08.00 – 09.00 น.)

ทำการแข่งขัน วันแรก                                    เริ่มแข่งขันหลังมวยสากลสมัครแล่นแข่งขันจบ
20.ต.ค. 53
นักมวยตรวจร่างกาย / ชั่วน้ำหนัก (เวลา 08.00 – 09.00 น.)
ทำการแข่งขัน วันที่สอง                                 เริ่มแข่งขันหลังมวยสากลสมัครแล่นแข่งขันจบ
21. ต.ค. 53 
นักมวยตรวจร่างกาย / ชั่วน้ำหนัก

(เวลา 08.00 – 09.00 น.)

ทำการแข่งขัน วันที่สาม                                 เริ่มแข่งขันหลังมวยสากลสมัครแล่นแข่งขันจบ
22 ต.ค.  53
นักมวยตรวจร่างกาย / ชั่วน้ำหนัก  

(เวลา 08.00 – 09.00 น.)

ทำการแข่งขัน วันที่สี่                                      เริ่มแข่งขันหลังมวยสากลสมัครแล่นแข่งขันจบ
23  ต.ค. 53

(พักการแข่งขัน 1 วัน )

 
24 .ต.ค. 53
นักมวยตรวจร่างกาย /  ชั่งน้ำหนัก

(เวลา 08.00 – 09.00 น.)

ทำการแข่งขัน วันที่ห้า (รอบชิงชนะเลิศ)     เริ่มแข่งขันหลังมวยสากลสมัครแล่นแข่งขันจบ

หมายเหตุ ::  เวลาทำการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

....TOP....