ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใสใหญ่

     
             
           จากสภาพผืนป่าเชิงเขาบริเวณบ้านไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถูกปรับสภาพด้วยกำลังแรงกาย แรงใจ จากชาวบ้านนาหลวงเสน ปากแพรก หนองเสม็ดและชะมาย จนกลายเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม ตามแนวคิดของหลวงประจัณจุฑารักษ์  นายอำเภอทุ่งสง และครูชุ่ม ชนะณรงค์ ศึกษาธิการอำเภอทุ่งสงสมัยนั้น ที่ต้องการจะพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรอำเภอทุ่งสง ให้มีความเจริญและทันสมัยตามหลักวิชาการ โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ๔๐๐ บาท จนผืนป่าจำนวนประมาณ ๕๕๒ ไร่แห่งนี้ได้กลายเป็น “โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจำอำเภอทุ่งสง” เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๘
           “โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม  ประจำอำเภอทุ่งสง”  จัดการเรียนการสอนแบบ ให้เปล่า นักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จำกัดอยู่ในวงแคบเพราะเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายที่สำเร็จ การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในท้องที่อำเภอทุ่งสง เข้าเป็นนักเรียนกินนอนของโรงเรียนเท่านั้นโดยใช้ เวลาในการเรียน ๒ ปี  จึงจบหลักสูตร โรงเรียนเปิดดำเนินการได้เพียง ๒ ปี ก็ต้องงดรับนักเรียนในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ทั้งนี้เพื่อเตรียมโอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒  มีครูชม  มานพพงษ์ เป็น ครูใหญ่ต่อจากครูพร้อม วิเชียร และเปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” 


    


 
        โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช       หลังโอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่ภาระหน้าที่ ให้ความรู้ยังเน้นในเรื่องเกษตรกรรม มี ีครูสีนวล  บางเลี้ยง เป็นครูใหญ่คนที่ ๓ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และครูวิธาน  สันติ  ครูใหญ่คนที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และเปิดสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร๓ปีขึ้นอีกหนึ่งแผนก จนปีพ.ศ. ๒๔๙๙ได้ยกเลิกหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษา ตอนต้นและเปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร ๓ ปีโดยรับผู้สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าและได้ขยายการรับนักเรียนให้กว้างขึ้นตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส รวม ๒๒ จังหวัด ได้รับเงินอุดหนุนปีละ ๑,๕๐๐ บาทต่อคน จนปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทุนอุดหนุนได้ยกเลิกไป แต่ภารกิจการเรียนการสอนยังคงดำเนินต่อไป จนปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทียบเท่าอนุปริญญา) รับผู้สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนก เกษตรกรรม หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.๖ แผนกเกษตรกรรม) เข้าเรียนต่ออีก ๒ ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ ยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชขึ้นเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๘


 

          วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ.๒๕๑๐ กรมอาชีวศึกษาได้จัดให้วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชได้เข้า เป็นวิทยาลัย ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔) โดยได้รับ งบประมาณจำนวน ๑๓,๙๗๑,๐๑๒ บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึกสามชั้น (อาคาร ๓ ในปัจจุบัน)  อาคารหอพักนักศึกษา 3 หอพัก  อาคารปฏิบัติการทางด้านเกษตรกลวิธาน ๒ หลัง และบ้านพักข้าราชการทั้งแบบครอบครัวและแบบโสด ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลายเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  จนปี ๒๕๒๐ วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช ได้เปลี่ยนโอนไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรีในสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช 

 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม 2 ปี และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปมก.) 2 ปี และเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้ขยายพื้นที่รองรับการศึกษา นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปยังคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช  ณ ป่าสงวนบ้านขอน    ไทรหัก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผลให้วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

          สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ภายหลังได้รับพระราชทาน    ชื่อใหม่  อีก 2 ปีต่อมาก็ได้ขยายการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (4ปี) สาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์และประมง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตอีก 1 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  เพื่อขยายการศึกษาให้มีความหลากหลายขึ้นกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ได้แยกตัวออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยรวม 5  หน่วยงานในภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตขนอม   คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภายหลังการแยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีคณะประกอบด้วยคณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
-  สาขาวิชาพืชศาสตร์ -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง -  สาขาวิชาการจัดการ
-  สาขาวิชาประมง -  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -  สาขาวิชาการตลาด
-  สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน -  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
-  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ -  สาขาวิชาการบัญชี
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
  -  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  
  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  -  สาขาการแพทย์แผนไทย  
....**ทุกคณะได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีเทียบโอน  และระดับปริญญาตรี 4 ปี**......