คณะทีเปิดสอน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 109 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ :: 075- 773139, 075- 773303
แฟกซ์ ::
www :: httpt://mgttech.rmutsv.ac.th
               คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเดิมมีการเรียนการสอนภายใต้ชื่อ คณะเศรษฐศาสตร์และบริการธุรกิจ โดยเริ่มเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยเริ่มเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจในสาขาการจัดการทั่วไปเป็นสาขาแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 4 สาขา 7 หลักสูตร
                สาขาการจัดการ
                สาขาการตลาด
                สาขาการบัญชี
                สาขาระบบสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 109 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ :: 075- 773336-7 ต่อ 104, 105
แฟกซ์ :: 075- 773338
www :: httpt://scitech.rmutsv.ac.th
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดจากการที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แยกส่วนออกเป็นมหาวิทยาลัย 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 มีการรวมหน่วยงานในภาคใต้ทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ วิทยาเขตศรีวิชัยอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกฎกระทรวงในการ จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น 15 หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาสำหรับจัดการเรียนการสอน 6 สาขา คือ
                 สาขาวิทยาศาสตร์
                 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
                 สาขาศึกษาทั่วไป
                 สาขาแพทย์แผนไทย
                  สาขาศึกษาทั่วไป
                 สาขาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 109 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ :: 075- 329936
แฟกซ์ :: 075- 329936
www :: httpt://agr.rmutsv.ac.th
               คณะเกษตรศาสตร์เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดจากการรวมภาควิชาที่จักการเรียนการสอนทางด้านเกษตรในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ ภาควิชาพืชศาสตร์ และภาควิชาสัตวศาสตร์ รวมกับคณะวิชาและสาขาวิชา ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านเกษตร ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ในสังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รวมเป็นคณะเกษตรศาสตร์ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 6 สาขา
                 สาขาพืชศาสตร์
                 สาขาสัตวศาสตร์
                 สาขาประมง
                 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
                 สาขาเกษตรกลวิธาน
                 สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
109  หมุ่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110
โทรศัพท์ :: 075 - 773131-2   โทรสาร :: 075 - 773133
เว็บไซต์ :: http://saiyai.rmutsv.ac.th
copyright@2013 by admin :: sunisa.c@rmutsv.ac.th