แบบคำขออยู่หอพักนักศึกษา
แผนกงานหอพักนักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 /ภาคเรียนที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

1. ข้อมูลผู้สมัคร

 ชื่อ*:           สกุล*:

   

        นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่   

สาขา:     

2. ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน
หมู่ที่*: ถนน: ซอย:

อำเภอ*:   ตำบล*:   รหัสไปรษณีย์*:

    Email:

3. ข้อมูลผู้ปกครอง
    
   
4. รายการหอพัก
เลือกหอพัก
รายการหอพัก
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ค่าประกันทรัพย์สิน
หอพักนักศึกษาชาย
(สายพิรุณ)
ภาคเรียนละ 1,500 บาท
500 บาท จ่ายแรกเข้า
หอพักนักศึกษาหญิง
(สายโยง 1)
ภาคเรียนละ 3,000 บาท
500 บาท จ่ายแรกเข้า
หอพักนักศึกษาหญิง
(สายโยง 2)
ภาคเรียนละ 3,500 บาท
1,000 บาท จ่ายแรกเข้า

5. กรณีนักศึกษาประสงค์อยู่กับเพื่อนคนใด โปรดระบุชื่อ-สกุลของเพื่อน*