เลือกอาจารย์ที่ต้องการตรวจสอบตารางสอบ การสอบปลายภาค 2/2560
   
   
   
   
 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 เบอร์โทรศัพท์ 075-329587 โทรสาร 075-329587